m-techcollege.com

ประวัติของวิทยาลัย

โรงเรียนเทคโนโลยีมุกดาหาร เปิดให้ทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2527 โดย นายฉลุวิทย์ ดีวงศ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ตั้งอยู่เลขที่ 136 ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 37 7/10 ตารางวา เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษา แห่งแรกในจังหวัดมุกดาหาร ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการให้กุลบุตร กุลธิดาตลอดจนประชาชน ในจังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดใกล้เคียงมีโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้านวิชาชีพโดยเฉพาะเพื่อให้ ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพและศึกษาต่อระดับสูงได้ และมีความรู้ความสามารถที่มีความเป็นสากล ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ ขัดเกลาให้มีความประพฤติดี และเป็นแบบอย่างที่ดี นำพาครอบครัวตลอดจนสังคมให้พึ่งพาตนเองได้ แข่งขันได้ พ.ศ. 2527 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมสาขาการบัญชี การเลขานุการและการขาย ใช้หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2524 ประกอบด้วย อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้นหนึ่งหลัง อาคารเรียนหนึ่งชั้นหนึ่งหลัง โรงอาหาร 1 หลัง

พ.ศ. 2530 ได้รับอนุญาตให้ขยายหลักสูตร เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชีและสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพิ่มขึ้น ใช้หลักสูตรกรมอาชีวศึกษา พ.ศ. 2527

พ.ศ. 2535 ได้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 40 X 12 เมตร 2 ชั้น หนึ่งหลัง

พ.ศ. 2538 ได้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 61 X 15 เมตร 4 ชั้น หนึ่งหลัง

พ.ศ. 2540 ได้ต่อเติมอาคารคอนกรีตจากเดิม 2 ชั้น เป็น 3 ชั้น หนึ่งหลัง

พ.ศ. 2541 ได้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 60 X 15 เมตร 7 ชั้น หนึ่งหลัง พ.ศ. 2547 โรงเรียนขออนุญาตขยายหลักสูตร ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ-สื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) เปิดสอนในปีการศึกษา 2548

m-techcollege.com

Praesent scelerisque tortor sed accumsan convallis.